ดูงาน บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด จ.นนทบุรี


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยลัยธนบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (TQF) กิจกรรมศึกษาดูงาน ในหัวข้อ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านวิชาชีพเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ได้เห็นระบบการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการพัฒนาของเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0
4. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพของบัณฑิตในอนาคต

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด จ.นนทบุรี นำคณะโดย อาจารย์กวิน พินสำราญ
Linda

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9