ปรัชญา/พันธกิจ/วิสัยทัศน์


ปรัชญา
            “บูรณาการความรู้  ควบคู่จรรยาบรรณ  สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี สำหรับระบบโลจิสติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์และสามารถแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณวุฒิและความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ ตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้โดยการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการของตนในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ และสาขาฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม
4. ปลูกฝังให้คณาจารย์และนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถดำรงตนได้ในสังคม มีวินัยและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎี และการวิเคราะห์หลักการด้านโลจิสติกส์ และนำไปประยุกต์ในการวางแผน และแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาประยุกต์ได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพอย่างแท้จริง จนสามารถรับใบรับรองทักษะทางด้านโลจิสติกส์ จากหน่วยงานภายนอก
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษ

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9