ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ เป็นนักปฏิบัติการที่ดี สามารถประยุกต์ทักษะ ความรู้ และสามารถแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

·   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพ สามารถดำรงตนได้ในสังคม มีวินัยและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ

·   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎี และการวิเคราะห์หลักการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี นำไปประยุกต์ในการวางแผน และแก้ปัญหาในกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

·   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

·   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

·   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพอย่างแท้จริงจนสามารถรับใบรับรองทักษะวิชาชีพ จากหน่วยงานภายนอกได้

·         เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในภาคธุรกิจได้

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคเอกชน

1.      ธุรกิจด้านการขนส่งทุกประเภท บริษัทเรือ/สายการบิน/การขนส่งทางบก

2.      บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก

3.      การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน อู่ต่อเรือ

4.      การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย สนามบิน

5.      พนักงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร

6.      สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมและสมาพันธ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นต้น

 

ภาคราชการ

            เข้ารับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.. เป็นต้น


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9