หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร  :   25510901101018

ภาษาไทย      : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี

          ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Logistics  

                               Management and Maritime Business

 ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม       :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี)

                  ชื่อย่อ        :   บธ..(การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม       :   Bachelor of Business Administration (Logistics Management and

                                      Maritime Business)

                  ชื่อย่อ        :   B.B.A. (Logistics Management and Maritime Business)

 โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี    มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

130

หน่วยกิต

1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

-

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9

หน่วยกิต

2)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

94

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาแกน

36

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

34

หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก

24

หน่วยกิต

3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9