หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร    :   25510901101018
ภาษาไทย        : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Business Administration (Logistics Management)

 ชื่อปริญญา และสาขาวิชา

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม       :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ                               :   บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม     :   Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
ชื่อย่อ                               :   B.B.A. (Logistics Management)

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       129      หน่วยกิต

  • หมวดศึกษาทั่วไป  จำนวน      30      หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                           3          หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                            3          หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                  9          หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                                                       15        หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะ   จำนวน       93     หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน                                                                         36         หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                42         หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                 15         หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรี    จำนวน    6     หน่วยกิต

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9