รายวิชา

รายวิชา

รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

 

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

005000           มนุษยสัมพันธ์                                                      3 (3-0-6)

                    Human Relations

005001           สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า                                  1 (1-0-2)

                    Information Services and Study Fundamentals

005002           ศิลปวัฒนธรรม                                                     3 (3-0-6)

                    Art and Culture

005003           อารยธรรม                                                         3 (3-0-6)

                    Civilization

005006           จริยศาสตร์ วิสัยทัศน์และการดำรงชีวิต                         3 (3-0-6)

                    Moral Vision and Life Style

005007           ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                          1 (0-2-4)

                    Study Skills and Self-Development Skills

005008           พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต                                        1 (0-2-4)

                    Physical Education for Quality of Life

005009           ภูมิปัญญาไทย                                                     3 (3-0-6)

                    Thai Folk Wisdom

005011           ปรัชญากับชีวิต                                                    3 (3-0-6)

                    Philosophy and Life

005012           ความเป็นพลเมือง                                                 3 (3-0-6)

                    Citizenships

005013           ทักษะการรู้สารสนเทศ                                            3 (3-0-6)

                     Information Literacy Skills

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

                    006001           สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองในระบบประชาธิปไตย

3 (3-0-6)

                    Society, Economy, Politics and Government in Democratic System

006002           กฎหมายเบื้องต้น                                                   3 (3-0-6)

                    Introduction to Law

                    006003           จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                                         3 (3-0-6)

                    Psychology for Quality of Life

006004           จิตวิทยาธุรกิจและอุตสาหกรรม                                  3 (3-0-6)

                    Business and Industrial Psychology

006005           การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 3 (3-0-6)

                    Environmental and Natural Resource Management

006007           เศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชน                               3 (3-0-6)

                    Sufficient Economy and Community Business

006010           การพัฒนาบุคลิกภาพ                                             3 (3-0-6)

                    Personality Development

006011           ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ                                         3 (3-0-6)

                    Introduction to Business

006013           การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                          3 (3-0-6)

                    Management and Entrepreneurship

006014           ธนบุรีศึกษา                                                        1 (2-0-4)

                    Thonburi Studies

006015           ไทยศึกษา                                                          3 (3-0-6)

                    Thai Studies

                    006017           การศึกษาเฉพาะท้องถิ่น                                          3 (3-0-6)

                                         Local Study    
                    006018           วัยใส ใจสะอาด                                                    3 (3-0-6)
                                                                                Youngster with Good Heart
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต

บังคับเรียน 9 หน่วยกิต

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

007000           ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                                       3 (3-0-6)

                    Communication Skills in Thai

007015           ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                   3 (2-2-5)

                    English for Everyday Life

007016           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                      3 (2-2-5)

                    English for Communication

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

007006           ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ                                 3 (2-2-5)

                    English for Presentations

007010           ภาษาญี่ปุ่น 1                                                       3 (2-2-5)

                    Japanese I

007011           ภาษาญี่ปุ่น 2                                                       3 (2-2-5)

                    Japanese II

007012           ภาษาจีน 1                                                         3 (2-2-5)

                    Chinese I

007013           ภาษาจีน 2                                                         3 (2-2-5)

                    Chinese II

007017           การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                                  3 (2-2-5)

                    Listening and Speaking English

007018           การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                              3 (2-2-5)

                    Reading and Writing English

007019           ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ 1                                    3 (2-2-5)

                    English for Careers I

007020           ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ2                                    3 (2-2-5)

                    English for Careers II

                    007021           ภาษาลาวเบื้องต้น                                                 3 (2-2-5)

         Laos for Beginners

 

                      007022           ภาษาเขมรเบื้องต้น                                                3 (2-2-5)

         Cambodian for Beginners

                    007023           ภาษาพม่าเบื้องต้น                                                3 (2-2-5)

                                        Burmese for Beginners

                    007024           ภาษาบาฮาซาเบื้องต้น                                            3 (2-2-5)

         Bahasa for Beginners

007025

ภาษาอังกฤษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

English for Engineering

3 (2-2-5)

007026

ภาษาอังกฤษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

English for Information Technologies

3 (2-2-5)

007027

ภาษาอังกฤษทางด้านการบริหารธุรกิจ

English for Business Administration

3 (2-2-5)

007028

ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน

English for Athletes and Referees

3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

บังคับเรียน 3 หน่วยกิต

          รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

008003           พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3 (2-2-5)

                    Computer and Information Technology Fundamentals

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

008000           คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                 3 (3-0-6)

                    General Mathematic

008001           สถิติทั่วไป                                                          3 (3-0-6)

                    General Statistics

008002           วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                     3 (3-0-6)

                    Science for Quality of Life

                    008007           การคิดและการตัดสินใจ                                          3 (3-0-6)

                                        Thinking and Decision Making

                      008008           เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 (3-0-6)

                                        Maritime Zones, Marine Resources and Coastal

Management

 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา 94 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย

กลุ่มวิชาแกน จำนวน 36 หน่วยกิต

          รหัสวิชา          ชื่อวิชา                               หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

                    201101           หลักการตลาด                                                     3 (3-0-6)

                                        Principle of Marketing

                    201103           การบัญชีการเงิน                                                   3 (2-2-5)

                                        Financial Accounting

                    202104           หลักเศรษฐศาสตร์                                                 3 (3-0-6)

                                        Principles of Economics

202105           หลักการบริหาร                                                    3 (3-0-6)

                                        Principle of Management

                    202106           กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม                                     3 (3-0-6)

                                        Business Law and Ethics

                    202107           การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                              3 (3-0-6)

                                        Production and Operations Management

202110           การจัดการโลจิสติกส์                                              3 (3-0-6)

                                        Logistics Management

202111           การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ                 3 (2-2-5)

                                        Applied Business Programing

                    203112           การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                      3 (3-0-6)

                                        Human Resources Management

                    203113           การเงินธุรกิจ                                                       3 (3-0-6)

                                        Business Finance

                    203114           การภาษีอากร                                                      3 (3-0-6)

                                        Taxation

204115           การจัดการกลยุทธ์                                                 3 (3-0-6)

                                        Strategic Management

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน 34 หน่วยกิต

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

272201

การจัดการซัพพลายเชน

Supply Chain Management

3(3-0-6)

 

272202

การจัดซื้อ จัดหา และการเจรจาต่อรอง

 Procurement and Negotiation

3(3-0-6)

 

273203

การจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

MultimodalTransportation Management

3(3-0-6)

 

273204

การจัดการความต้องการ และสินค้าคงคลัง

Demand  and Inventory Management

3(3-0-6)

 

273205 

การจัดการความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน

Relationship Management  in Supply Chain

3(3-0-6)

 

273207

การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

Warehouse and Distribution Management

3(3-0-6)

 

274207 

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์          

Logistics Cost Management

3(3-0-6)

 

274210 

การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ

Business Process analysis and development

3(3-0-6)

 

274216

สเปรดชีตโมเดลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

Spreadsheet Modelling for Logisitics Management

3(2-3-4)

 

274213 

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

Workshop on Professional Preparation

1(0-40-0)

      

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้

          กลุ่มที่ 1

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

274214 

สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์

Cooperative Education in Logistics

6(0-540-0)

หรือ    กลุ่มที่ 2

                    รหัสวิชา                    ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

274211

ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี

Research  Methodology for Logistics and Maritime Business

3(3-0-6)

274215

 

 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

Professional Experience

 

3(0-200-0)

 

 

     กลุ่มวิชาเอกเลือก  จำนวน   24    หน่วยกิต

                  แผนที่ 1    เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา                     

ชื่อวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

272301

ธุรกิจพาณิชย์นาวีเบื้องต้น    

Introduction to Maritime Business

3(3-0-6)

273301

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศGlobal Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

273303

การจัดการความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนSafety Management for Logistics and Supply Chain

3(3-0-6)

273305

การวัดผลการปฏิบัติงานในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Performance Measurement in Logistics and

Supply Chain

3(3-0-6)

273311

การจัดการซัพพลายเชนที่ยั่งยืน

Sustainable Supply Chain Management

3(3-0-6)

273312

การจัดการคุณภาพ

Quality Management

3(3-0-6)

273313

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

Information Management for Logistics and Supply Chain

3(3-0-6)

273314

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจพาณิชย์นาวี

Information Management for Maritime Business

3(3-0-6)

273315

การจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล

Sea Freight Management

3(3-0-6)

273316

การประกันภัยทางทะเล   

Marine Insurance

3(3-0-6)

274307

การจัดการนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

Innovation Management and Packaging for Logistics

3(3-0-6)

274308

การจำลองแบบปัญหา

Simulation Modeling

3(2-3-4)

274315

หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์

Special Topics in Logistics

3(3-0-6)

274316

สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์

Current Issues in Logistics Management

3(3-0-6)

274317

การจัดการส่งออกและนำเข้า

Export and Import Management

3(3-0-6)

274318

กฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร

Trade and Custom Laws

3(3-0-6)

274319

สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์

Seminar for Logistics Management

3(3-0-6)

274320

สัมมนาทางธุรกิจพาณิชย์นาวี

Seminar for Maritime Business

3(3-0-6)

274321

การจัดการท่าเรือและมาตรฐานความปลอดภัย

Port Management and Safety Standards

3(2-3-4)

274322

การจัดการเอกสารขนส่งสินค้าทางทะเล  

Bisiness Document for Marime Transportation

3(3-0-6)

274323

สถานการณ์ปัจจุบันด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี

Current Issues in Maritime Business

3(3-0-6)

274324

การจัดการคุณภาพเพื่อธุรกิจพาณิชย์นาวี  

Maritime Business Quality Management

3(3-0-6)

274325

การวัดประสิทธิภาพในงานธุรกิจพาณิชย์นาวี        

Performance Measurement in Maritime Business

3(3-0-6)

274326

ธุรกิจการเช่าระวางเรือ

Slot Exchange Business

3(3-0-6)

 

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9