รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน


กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จำนวน 42 หน่วยกิต
           รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
27 2201
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
27 2202
การจัดซื้อ จัดหา และการเจรจาต่อรอง
 Procurement and Negotiation
3(3-0-6)
27 3203
การบริหารการขนส่ง
Transportation Management
3(3-0-6)
27 3204
การจัดการความต้องการ และสินค้าคงคลัง
Demand  and Inventory Management
3(3-0-6)
27 3205  
การบริหารความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน
Relationship Management  in Supply Chain
3(3-0-6)
27 3206
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน       
Information Management for Logistics
and Supply Chain
3(3-0-6)
27 3207
การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
Warehouse and Distribution Management
3(3-0-6)
27 4207  
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์          
Logistics Cost Management
3(3-0-6)


27 4208
กฎหมายการค้าและพิธีทางศุลกากร 
Trade and Custom Laws
3(3-0-6)
27 4210  
การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
Business Process analysis and development
3(3-0-6)
27 4212  
สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
Seminar for Logistics Management
3(3-0-6)
27 4216
สเปรดชีตโมเดลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
Spreadsheet Modelling for Logisitics Management
3(2-3-4)
       
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
          กลุ่มที่ 1
          รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
27 4213  
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
PreCooperative Education
1(0-40-0)
27 4214  
สหกิจศึกษาทางโลจิสติกส์
Cooperative Education in Logistics
6(0-540-0)
          หรือ  กลุ่มที่ 2
          รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
27 4211
วิธีวิจัยทางโลจิสติกส์   
Logistics  Research  Methodology
3(3-0-6)
27 4215
ฝึกปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
Logistics Internship
3(0-200-0)
                            
กลุ่มวิชาเอกเลือก  จำนวน   15    หน่วยกิต

          รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                      หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
27 3301
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศGlobal Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
27 3303
การบริหารความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนSafety Management for Logistics and Supply Chain
3(3-0-6)
27 3305
การวัดผลการปฏิบัติงานในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Performance Measurement in Logistics and
Supply Chain
3(3-0-6)
27 3309
การบริหารความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Risk Management in Logistics and Supply Chain
3(3-0-6)
27 3310
การบริหารผู้ให้บริการโลจิสติกส์
Management for Logistics Service Provider
3(3-0-6)
27 3311
การบริหารซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Green Supply Chain Management
3(3-0-6)
27 3312
การบริหารคุณภาพ
Quality Management
3(3-0-6)
27 4307
การบริหารนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการซัพพลายเชน    
Technology and Product Innovation Management for Supply Chain Management
3(3-0-6)
27 4308
การจำลองแบบปัญหา
Simulation Modeling
3(2-3-4)
27 4309
การบริหารการพาณิชย์นาวี
Maritime Management
3(3-0-6)
27 4312
การสื่อสารในองค์การโลจิสติกส์      
Communication in Logistics Organization
3(3-0-6)
27 4315
หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics
3(3-0-6)
27 4316
สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
Current Issues in Logistics Management
3(3-0-6)
27 4317
การจัดการส่งออกและนำเข้า         
Export and Import Management
3(3-0-6)

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9