ประวัติความเป็นมา

       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในจำนวน 4 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการรับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 และเริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2551 ในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
       โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าไปทำหน้าที่จัดการโลจิสติกส์ในประเทศและระหว่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งแห่งภูมิภาคอีกด้วย
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9