ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี เป็นสาขาวิชาหนึ่งในจำนวน 7 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการรับรองการเปิดสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 และเริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2551 ในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าไปทำหน้าที่จัดการโลจิสติกส์ในประเทศและระหว่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและแผนพัฒนาของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งแห่งภูมิภาคอีกด้วย

          ในปี 2554  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2555) โดยได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชา ได้พิจารณากลั่นกรอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554  ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554  และผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ วันที่  22  มกราคม  2555 และได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2555 

          ในปี 2559  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2560) โดยได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชา ได้พิจารณากลั่นกรอง  ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2559  และได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และได้เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นมา ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

ในปี 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2565) ได้ทำการปรับชื่อหลักสูตรใหม่เป็น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ทำการปรับปรุง โดยได้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการประจำคณะวิชา ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 และผ่านการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  18 กรกฏาคม 2564  และได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  และได้เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นมา ทั้งนี้การปรับปรุงหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9