พิธีมอบเกียรติบัตร อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 Demand Planer

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ขอต้อนรับ คณะกรรมการ ประชุมหารือ(ร่าง)หลักสูตรการสอนการใช้งานโปรแกรมฯในสถาบันการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ห้องประชุม I 103 อาคารนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึกปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนน ครั้งที่ 2 อ่านเพิ่มเติม


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนานักวางแผนอุปสงค์(Demand Planner) ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9